09

آگوست
2020

باربادوس به کانادایی ها ویزای کاری یکساله می دهد!

Posted By : کاناداهوم/ 49 0باربادوس: سی بی سی: آیا از دورکاری به دلیل COVID-19 خسته شده اید؟ می توانید به جای کانادا، از باربادوس کار کنید!

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.