14

مه
2019

ایمپلنت مخدر با دز پایین برای درمان اعتیاد در دسترس کانادایی ها

Posted By : کاناداهوم/ 260 0اتاوا- کانادایی های معتاد به مسکن های مخدر واجد شرایط دریافت ایمپلنتی هستند که به مدت ۶ ماه، داروی مخدر buprenorphine را در بدن فرد آزاد می کند. این مدت ۶ ماهه، تا ۱ سال قابل تمدید می باشد. هدف از ارائه ایمپلنت، کمک به ترک اعتیاد معتادان می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.