05

جولای
2020

اپلیکیشن سفارش موبایل از تیم هورتونز ناقض حریم خصوصی مشترکین

Posted By : کاناداهوم/ 62 0کانادا- CBC News: کمیسیون کانادایی حفظ حریم خصوصی در مورد نحوه جمع آوری و استفاده از داده های کاربران اپلیکیشن موبایل  Tim Hortons تحقیق می کند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.