09

ژوئن
2020

اهمال دو بیمارستان انتاریو در اعلام هفتصد مورد مثبت ویروس کرونا به آژانس سلامت عمومی

Posted By : کاناداهوم/ 74 0انتاریو- CBC News: مسوولین دو بیمارستان واقع در انتاریو، در گزارش مثبت بودن جواب ۷۰۰ آزمایش تشخیص COVID-19 به آژانس سلامت عمومی اهمال کردند. این تست ها در آوریل انجام شده ولی مسوولین درمانی طی چند روز گذشته از آن مطلع شدند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.