31

جولای
2020

اهانت زن نژاد پرست به یک شهروند دو رگه در پارک

Posted By : کاناداهوم/ 53 0به گزارش بلاگتو، ادامه پاندمی به رفتارهای زننده و نژادپرستانه در تورنتو نسبت به مهاجران چینی یا هر کسی که شبیه چینی ها به نظر بیاید، دامن زده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.