23

جولای
2020

انبوه جمعیت در مرکز امتحان رانندگی در تورنتو و عدم رعایت فاصله ایمن

Posted By : کاناداهوم/ 56 0تورنتو- BlogTo: مراکز امتحان رانندگی در انتاریو از ماه گذشته فعالیت شان را از سر گرفته اند. اما با توجه به رفتارهای پرخطر مراجعه کنندگان به شعبه واقع در تقاطع Lawrence و Victoria Park و کوتاهی مسوولین مرکز از اعمال مقررات ایمنی، مشخص شد که کارهای بیشتری برای احراز اطمینان از رعایت شدن توصیه های ایمنی و بهداشتی بایستی انجام شود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.