24

مه
2020

اقدام انساندوستانه شکلات ساز انتاریویی برای کمک به نیازمندان 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 39 0لندن/انتاریو- Global News: یک شکلات سازی محلی در لندن- انتاریو در اقدامی انساندوستانه برای مبارزه با بحران گرسنگی در جهان در دوران پاندمی COVID-19 دست به کار شده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.