11

آوریل
2020

افزایش نگرانی و ترس کانادایی ها از ابتلا به کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 113کانادا- Global News: نتیجه به دست آمده از نظرسنجی اخیر حاکی از افزایش روزافزون شمار کانادایی هایی است که نگران ابتلا به COVID-19 می باشند.