11

آوریل
2020

افزایش نگرانی و ترس کانادایی ها از ابتلا به کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 104 0کانادا- Global News: نتیجه به دست آمده از نظرسنجی اخیر حاکی از افزایش روزافزون شمار کانادایی هایی است که نگران ابتلا به COVID-19 می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.