08

ژوئن
2020

افزایش قابل توجه موارد اوردز مواد مخدر در انتاریو و درخواست کمک از دولت فدرال 

Posted By : کاناداهوم/ 76 0انتاریو- CBC News: در پی افزایش قابل توجه موارد اوردز (مصرف بیش از حد مواد مخدر) در ماه آوریل، مقامات بهداشتی و درمانی تورنتو از دولت های استان و فدرال درخواست کمک کرده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.