17

مارس
2020

افزایش اندک نرخ بیکاری در انتاریو و بریتیش کلمبیا و رونق بازار کار کبک

Posted By : کاناداهوم/ 106 0کانادا- Huffington Post: طبق گزارش اخیر اداره آمار کانادا، طی ماه فوریه ۳۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.