12

مه
2020

اعلام ورشکستگی فروشگاه های J.Crew به دلیل پاندمی کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 113

[ad_1]

آمریکا- CBC News: مالک J.Crew اعلام ورشکستگی کرده است. این اولین خرده فروشی بزرگی است که از شیوع COVID-19 به این سو در آمریکا اعلام ورشکستگی می کند، اما مسلما آخرین نخواهد بود. 

[ad_2]