12

مه
2020

اعلام ورشکستگی فروشگاه های J.Crew به دلیل پاندمی کروناویروس 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 54 0آمریکا- CBC News: مالک J.Crew اعلام ورشکستگی کرده است. این اولین خرده فروشی بزرگی است که از شیوع COVID-19 به این سو در آمریکا اعلام ورشکستگی می کند، اما مسلما آخرین نخواهد بود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.