07

فوریه
2020

اعتماد اکثر کانادایی ها به توانایی دولت در مقابله با شیوع کروناویروس 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0اتاوا- ۶۸۰ News: نتیجه نظر سنجی اخیر موسسه ARTDART & Maru نشان می دهد که ۶۹ درصد از کانادایی ها نحوه رویارویی مقامات کشور با شیوع کروناویروس را خوب ارزیابی می نمایند. در مقابل ۲۷ درصد عملکرد دولت را با توجه به جدی بودن مساله ضعیف می دانند.  ۷۱ درصد از کانادایی ها می گویند که نگران ابتلا به ویروس نیستند. اما ۲۹ درصد چنین نگرانی را دارند.  

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.