23

ژوئن
2020

اعتراف شهردار مونترال به وجود نژادپرستی سیستماتیک در شهرداری 

Posted By : کاناداهوم/ 64 0مونترال- The Canadian Press: والری پلانت، شهردار مونترال در واکنش به اتهام کوتاهی از مبارزه با تبعیض در شهرداری، رسما به وجود نژادپرستی سیستماتیک در شهرداری که بر فرایند استخدام، سیاستگذاری و توزیع خدمات اجتماعی تاثیر منفی می گذارد، اعتراف کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.