09

ژوئن
2020

اعتراض مردم به حضور فردی با تی شرت نئونازی در گردهمایی ضد نژادپرستی در تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 76 0تورنتو- BlogToronto:

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.