24

آوریل
2020

اصرار برخی دولت های استانی کانادا به بازگشایی اقتصادی- پافشاری مقامات فدرال بر ادامه یکپارچه محدودیت ها 

Posted By : کاناداهوم/ 93 0به گزارش نشنال پست، در حالی که برخی استان های کانادا در مهار ویروس کرونا موفق عمل کرده اند، وقتی صحبت از کم کردن محدودیت ها و بازگشایی کسب و کارها به میان می آید، مقامات فدرال بر همکاری ملی در جهت ادامه قرنطینه پافشاری می کنند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.