07

جولای
2020

استفاده از ماسک در سیستم حمل و نقل عمومی کبک اجباری می شود

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 45 0کبک- CBC News: دولت کبک برای جلوگیری از موج دوم پاندمی در استان، استفاده از ماسک را برای مسافران سیستم حمل و نقل عمومی اجباری می کند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.