07

جولای
2020

استفاده از ماسک در اماکن  تجاری و عمومی سرپوشیده ناحیه پیل اجباری است

Posted By : کاناداهوم/ 65 0برمپتون/انتاریو: Global News: شهرداران ناحیه پیل (متشکل از برمپتون، کالدن و میسی ساگا) برای کنترل پاندمی استفاده از ماسک در اماکن تجاری و عمومی سرپوشیده را اجباری اعلام کردند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.