31

اکتبر
2019

ارتباط تجاری مستقیم هواوی با دولت ایران ثابت شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 66 0ارتباط تجاری مستقیم هواوی با دولت ایران ثابت شد

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.