19

جولای
2020

ادامه ورود پناهجویان از آمریکا به کانادا علیرغم بسته بودن مرز زمینی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 40 0کبک- Globe and Mail: آمار جدید منتشر شده از سوی RCMP (پلیس سلطنتی) نشان می دهد که طی ماه مه، علیرغم بسته بودن مرز بین کانادا و آمریکا، ۲۱ پناهجو از طریق مبادی غیررسمی مرزی وارد کشور شده اند. در حالی که طی ماه آوریل تنها ۶ پناهجو به این طریق وارد کشور شدند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.