19

جولای
2020

ادامه ورود پناهجویان از آمریکا به کانادا علیرغم بسته بودن مرز زمینی 

Posted By : کاناداهوم/ 119

[ad_1]

کبک- Globe and Mail: آمار جدید منتشر شده از سوی RCMP (پلیس سلطنتی) نشان می دهد که طی ماه مه، علیرغم بسته بودن مرز بین کانادا و آمریکا، 21 پناهجو از طریق مبادی غیررسمی مرزی وارد کشور شده اند. در حالی که طی ماه آوریل تنها 6 پناهجو به این طریق وارد کشور شدند. 

[ad_2]