06

آوریل
2020

ادامه تلاش کانادا برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد

Posted By : کاناداهوم/ 195

[ad_1]

اتاوا- The Canadian Press: همه گیری کروناویروس به جلسات و توافقات پشت پرده رهبران جهان با یکدیگر پایان داد، اما باعث نشد کمپین کانادا برای کسب کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد متوقف شود. 

[ad_2]