06

آوریل
2020

ادامه تلاش کانادا برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد

Posted By : کاناداهوم/ 97 0اتاوا- The Canadian Press: همه گیری کروناویروس به جلسات و توافقات پشت پرده رهبران جهان با یکدیگر پایان داد، اما باعث نشد کمپین کانادا برای کسب کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد متوقف شود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.