07

مه
2020

اختلاف نظر کانادایی ها در مورد اجباری یا داوطلبانه بودن واکسن COVID-19 

Posted By : کاناداهوم/ 121

[ad_1]

کانادا-  The Canadian Press: در حالی که پژوهشگران در سراسر جهان برای ساخت واکسن COVID-19 تلاش می کنند، نتیجه نظرسنجی اخیر حاکی از اختلاف نظر کانادایی ها در مورد اجباری یا داوطلبانه بودن دریافت واکسن است.

[ad_2]