07

مه
2020

اختلاف نظر کانادایی ها در مورد اجباری یا داوطلبانه بودن واکسن COVID-19 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 57 0کانادا-  The Canadian Press: در حالی که پژوهشگران در سراسر جهان برای ساخت واکسن COVID-19 تلاش می کنند، نتیجه نظرسنجی اخیر حاکی از اختلاف نظر کانادایی ها در مورد اجباری یا داوطلبانه بودن دریافت واکسن است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.