03

ژوئن
2019

احتمال تعلیق هزاران دانش آموز انتاریویی به دلیل عدم واکسیناسیون

Posted By : کاناداهوم/ 259 0تورنتو- مسوولین سازمان بهداشت عمومی ناحیه واترلو، اخطاریه تعلیق را برای والدین ۶ هزار دانش آموز مدارس دولتی که سوابق واکسیناسیون شان به روز نیست، ارسال کرده اند. این والدین برای واکسیناسیون فرزندان شان یک ماه فرصت دارند. در غیر این صورت دانش آموز از ۲۷ مارچ ۲۰۱۹ با تعلیق ۲۰ روزه روبرو خواهد شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.