26

ژوئن
2020

احتمال احضار مدیران سوپرمارکت ها به مجلس برای پاسخگویی به علت کاهش دستمزد کارکنان

Posted By : کاناداهوم/ 63 0اتاوا- Globe and Mail: یکی از نمایندگان لیبرال مجلس فدرال به کمیته پارلمانی پیشنهاد کرده است، مدیران سوپرمارکت های عمده کانادا را برای ادای توضیحات درباره علت کاهش اضافه حقوقی که در دوران پاندمی به کارکنان پرداخت می شد، احضار کند.  

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.