12

آگوست
2020

اجتماعات دویست و پنجاه نفری در کبک مجاز اعلام شد

Posted By : کاناداهوم/ 50 0کبک- گلوبال نیوز: دولت فرانسوا لگو، در ادامه بازگشایی تدریجی و برچیدن محدودیت های ناشی از پاندمی، اجتماع ۲۵۰ نفر در اماکن سرپوشیده عمومی را مجاز اعلام کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.