13

ژوئن
2020

اجازه تشکیل حلقه های اجتماعی در انتاریو- حلقه اجتماعی چیست؟

Posted By : کاناداهوم/ 113

[ad_1]

دولت انتاریو اعلام کرد مردم اجازه دارند حلقه اجتماعی خود را تا سقف 10 نفر تشکیل دهند- یعنی افرادی که نیازی به حفظ 2 متر فاصله با آنها نیست. این قانون جدید از همین امروز در سراسر استان قابل اجرا است.

[ad_2]