13

ژوئن
2020

اجازه تشکیل حلقه های اجتماعی در انتاریو- حلقه اجتماعی چیست؟

Posted By : کاناداهوم/ 63 0دولت انتاریو اعلام کرد مردم اجازه دارند حلقه اجتماعی خود را تا سقف ۱۰ نفر تشکیل دهند- یعنی افرادی که نیازی به حفظ ۲ متر فاصله با آنها نیست. این قانون جدید از همین امروز در سراسر استان قابل اجرا است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.