28

جولای
2020

اتهام کلاهبرداری برای مشاور مورگیج ساکن برمپتون

Posted By : کاناداهوم/ 58 0برمپتون/انتاریو- بر اساس بیانیه خبری منتشر شده از سوی پلیس ناحیه Peel، در فاصله مارچ ۲۰۱۷ تا فوریه ۲۰۱۹، چندین نفر از قربانیان مبالغ قابل توجهی را به صورت نقدی به یک مشاور مورگیج (وام مسکن) پرداخت کردند تا به نمایندگی از طرف ایشان مراحل دریافت وام را طی کند. اما پس از مدتی ارتباط مشاور با آنها قطع شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.