05

ژوئن
2020

اتهام فروش داروهای مخدر بدون نسخه برای داروخانه دار بریتیش کلمبیایی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 28 0بریتیش کلمبیا- Global News: داروخانه دار اهل اوکاناگن – بریتیش کلمبیا با اتهام فروش داروهای مخدر بدون نسخه روبرو شده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.