13

آگوست
2020

آیا کروناویروس با استنشاق دود سیگار منتقل می شود؟

Posted By : کاناداهوم/ 64کانادا- کندین پرس: به گفته کارشناسان، دود ثانویه به طور مستقیم ویروس را گسترش نمی دهد، اما افراد سیگاری آلوده ممکن است هنگام بیرون دادن دود، قطرات تنفسی حامل ویروس را پخش کنند.