13

آگوست
2020

آیا کروناویروس با استنشاق دود سیگار منتقل می شود؟

Posted By : کاناداهوم/ 50 0کانادا- کندین پرس: به گفته کارشناسان، دود ثانویه به طور مستقیم ویروس را گسترش نمی دهد، اما افراد سیگاری آلوده ممکن است هنگام بیرون دادن دود، قطرات تنفسی حامل ویروس را پخش کنند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.