16

مه
2020

آیا موفقیت دورکاری سبب خالی شدن ساختمان های اداری در کلگری خواهد شد؟ 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 58 0کلگری – The Canadian Press: سیستم کار از خانه یا دورکاری که برای کنترل شیوع COVID-19 مورد استفاده قرار گرفته، تغییرات اساسی در شیوه کار کردن، برگزاری جلسات هفتگی، سفرهای کاری و همچنین ساعت کار را سبب شده است. دورکاری همچنین سبب بی نیاز شدن بسیاری از شرکت ها و بیزنس ها از اجاره دفتر و محل کار شده است.  

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.