21

آوریل
2020

آیا مقررات کروناویروس شامل ترودو، اندرو شیر و خانواده هایشان نمی شود؟!

Posted By : کاناداهوم/ 82 0اتاوا- National Post: مقامات بهداشتی و درمانی و همچنین مسوولین آژانس های سلامت عمومی در سراسر کشور به شهروندان رعایت مقررات ایمنی از جمله حفظ فاصله اجتماعی و خودداری از ترک منزل به جز برای انجام کارهای ضروری را توصیه کرده اند. اما گویا این مقررات شامل ترودو و خانواده اش و همچنین اندرو شیر و خانواده اش نمی شود! 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.