10

آگوست
2020

آیا ضبط تصویر شخص برهنه با دوربین مداربسته در محل کار برای اهداف جنسی قانونی است؟

Posted By : کاناداهوم/ 53 0کانادا- تورنتو استار: سوال پیش روی دادگاه این است: آیا ضبط یک شخص نیمه برهنه با دوربین مداربسته نصب شده در محل کار، به قصد تماشای آن با هدف جنسی قانونی است؟

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.