14

مارس
2020

آیا شبکه مراقبتی کانادا در مورد ویروس کرونا کارآمد است؟

Posted By : کاناداهوم/ 154

[ad_1]

به گزارش سی بی سی نیوز، سرایت اجتماعی ویروس کرونا در کانادا نشانه ورود به مرحله تازه ای از شیوع آن است.

[ad_2]