14

مارس
2020

آیا شبکه مراقبتی کانادا در مورد ویروس کرونا کارآمد است؟

Posted By : کاناداهوم/ 113 0به گزارش سی بی سی نیوز، سرایت اجتماعی ویروس کرونا در کانادا نشانه ورود به مرحله تازه ای از شیوع آن است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.