05

ژوئن
2020

آیا در صورت بروز ندادن علائم کروناویروس باید تست بدهیم؟ 

Posted By : کاناداهوم/ 207

[ad_1]

کانادا- Global News: تا هفته گذشته، بسیاری از استان ها از افراد دارای علائم مشهور COVID-19 تست می گرفتند، از جمله سرفه، تب و تنگی نفس. اما هم اکنون مسوولین بهداشتی در برخی از استان ها به همه افراد، از جمله افراد فاقد علائم بیماری اجازه می دهند تا آزمایش بدهند. زیرا این افراد ممکن است ناقل ویروس بوده و آن را ندانسته به دیگران سرایت بدهند. 

[ad_2]