07

آگوست
2020

آیا ترودو آماده پذیرش عواقب عملکرد دولت خود است؟

Posted By : کاناداهوم/ 56 0به گزارش نشنال پست، کاندیدای اصلی رهبری حزب محافظه کار، ارین اوتول و پیتر مک کی، در حال حاضر آسان ترین کار دنیا را دارند. ماه آینده بالاخره یکی از آنها به رهبری حزب انتخاب می شود و یکی از طولانی ترین و کسل کننده ترین رقابت ها در تاریخ جهان خاتمه می یابد. از طرف دیگر، رهبر حزب رقیب، به هر دستاویزی برای حفظ خود و دولت اقلیتش چنگ می زند اما نتیجه ای جز بدتر شدن اوضاع نمی گیرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.