07

آوریل
2020

آیا باید ناقضین مقررات قرنطینه اجباری یا منع اجتماعات را لو داد؟ 

Posted By : کاناداهوم/ 105 0کانادا- Global News: یک هفته از اعمال قانون Quarantine Act توسط دولت فدرال برای مسافران ورودی به کانادا می گذرد. بر اساس قانون مورد اشاره این افراد قانونا ملزم به قرنطینه خود به مدت ۱۴ روز می باشند. به عبارتی خروج از قرنطینه برای این افراد، به هر دلیل، حتی پیاده روی یا خرید و ملاقات با دوستان غیرقانونی تلقی می شود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.