03

جولای
2020

آمریکا بر آلومینیوم وارداتی از کانادا تعرفه گمرکی وضع می کند

Posted By : کاناداهوم/ 57 0واشنگتن- CBC News: دولت آمریکا قصد اعمال تعرفه گمرکی روی آلومینیوم وارداتی از کانادا را دارد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.