11

مارس
2020

آماده سازی خانه های سالمندان در کانادا برای احتمال همه گیر شدن کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 140

[ad_1]

کانادا- CBC News: در پی فوت چند نفر در یکی از خانه های سالمندان ایالت واشنگتن، مراکز نگهداری از سالمندان در کانادا خود را برای احتمال اپیدمی کروناویروس آماده می کنند. 

[ad_2]