11

مارس
2020

آماده سازی خانه های سالمندان در کانادا برای احتمال همه گیر شدن کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 114 0کانادا- CBC News: در پی فوت چند نفر در یکی از خانه های سالمندان ایالت واشنگتن، مراکز نگهداری از سالمندان در کانادا خود را برای احتمال اپیدمی کروناویروس آماده می کنند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.