15

ژوئن
2020

آغاز بررسی ۱۳۰۰ گزارش درباره سوء استفاده احتمالی از برنامه حمایتی دولت CERB توسط CRA

Posted By : کاناداهوم/ 72 0به گزارش گلوبال نیوز، اداره درآمد کانادا، CRA، بیش از هزار گزارش درباره سوء استفاده های احتمالی از برنامه های حمایتی دولت در دوران بحران پاندمی از جمله CERB از مردم کانادا دریافت کرده است. سخنگوی دایان لوبوتیلیه وزیر درآمد ملی اعلام کرد از ۱۰ ژوئن اداره CRA بررسی ۱۳۰۰ گزارش دریافت شده از طریق برنامه Lead درباره سوء استفاده احتمالی از برنامه های حمایتی دولت را آغاز می کند. تا اول ژوئن این اداره فقط ۶۰۰ گزارش دریافت کرده بود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.