10

آوریل
2020

آغاز آموزش آنلاین دانش آموزان انتاریویی از ۶ آوریل 

Posted By : کاناداهوم/ 83 0تورنتو- The Canadian Press: با ادامه تعطیلی مدارس سراسر استان، آموزش آنلاین یا E-learning   از دوشنبه ۶ آوریل رسما آغاز شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.