14

آوریل
2020

آخرین خبرها از شیوع کووید-۱۹ در کانادا و دیگر کشورها

Posted By : کاناداهوم/ 104 0به گزارش CBCNews، دولت روز پنجشنبه، با اعلام ۲۰ هزار مورد مبتلا به کووید-۱۹ در سراسر کانادا، اولین پیش بینی های خود را از وضعیت شیوع بیماری در کشور بیان داشت.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.